Niko ne voli intelektualce na Fejsbuku

Piše: Marica Stijepović

Statusi na Facebooku predstavljaju poseban vid komunikacije kojim je uvek zanimljivo baviti se, kao i njegovom povezanošću sa osobinama ličnosti. U studiji Tare Maršal, ispitano je 555 korisnika Facebooka, koji su ispunili upitnike koji se tiču Big Five testa ličnosti, samopoštovanja, narcizma, motiva za korišćenje Facebook-a ali i učestalosti postovanja o različitim temama. Da pojasnimo, neki od motiva za korišćenje Facebooka su potreba za validacijom (samopotvrda), samoizražavanjem, komunikacijom i podelom informacija koje nisu lične prirode.

‘’Big Five’’ je model ličnosti, koji se zasniva na premisi da se individualne razlike između različitih ličnosti javljaju u domenima Ekstraverzije, Neuroticizma, Otvorenosti (prema novim iskustvima), Saradljivosti i Savesnosti. Samopoštovanje je u ovom istraživanju mereno Rozenbergovom skalom. Narcizam je meren skalom od trinaest ajtema koja meri grandioznost, potrebu za vođstvom/autoritetom i tendenciju da se eksploatišu drugi ljudi, što su tri dimenzije narcizma. U posebnom  upitniku ispitanici su odgovarali koliko često koriste Facebook i o kojim temama pišu, koji su im motivi korišćenja Facebooka kao i koliko prosečno lajkova i komentara misle da imaju.

Po nekim istraživanjima, a i prema zdravom razumu, ekstravertni ljudi imaju više prijatelja na Facebooku a Facebook im služi za komunikaciju i socijalizaciju, te ga češće i koriste. Ekstraverzija znači veću pričljivost, veselost, spremnost za komunikaciju. Stoga je pretpostavka da će ekstraverzija biti pozitivno povezana sa statusima vezanim za socijalne aktivnosti. Ova pretpostavka u istraživanju je potvrđena: ekstraverti koriste Facebook kao sredstvo za komunikaciju, a češće postuju o društvenim događajima kojima su prisustvovali.

Neuroticizam prema Big Five modelu znači anksioznost i osetljivost na pretnju, te je pretpostavka da neurotične osobe na Facebooku traže podršku koja im u životu nedostaje. Istraživanje je pokazalo da neuroticizam jeste povezan sa učestalošću korišćenja društvenih mreža i iznošenjem emocionalnih drama kao i ventliranjem, te da Facebook neurotičnim pojedincima služi za samopotvrdu.

22944157856_f66e2ce72b_mDimenzija otvorenost meri kreativnost, imaginativnost, nezavisnost mišljenja i radoznalost. Otvorenost je takođe pozitivno povezana sa korišćenjem društvenih mreža a ljudi visoki na otvorenosti koriste Facebook radi traženja i deljenja informacija. Oni uglavnom postuju tzv. ‘’intelektualne sadržaje’’.

Ljudi visoki na saradljivosti su kooperativni, pomažući i uspešni u interpersonalnim odnosima. Pretpostavka istraživanja je bila da oni Facebook koriste kako bi se povezali sa drugima a takođe često postuju o značajnim odnosima sa drugima. Uz to, istraživači su pretpostavili da ‘’savesni’’ Facebook koriste ređe od onih koji su niži na savesnosti, upravo iz razloga što su posvećeni poslu, organizovani, odgovorni. Kada i koriste Facebook, na njemu nisu skloni ogovaranju, i postuju o neuvredljivim, ‘’bezbednim’’ temama. Međutim, ove pretpostavke baš i nisu potvrđene. Ispostavilo se da ljudi visoki na dimenziji savesnosti zapravo postuju o – svojoj deci? Tara Maršal i saradnici pretpostavili su u diskusiji da ovi postovi kod ‘’savesnih’’ nemaju svrhu komunikacije, već da se može raditi o kompetitivnom roditeljstvu.

Šta je sa samopoštovanjem? Ljudi niskog samopoštovanja vide prednosti samootkrivanja na Facebooku, ali njihovi statusi sadrže mnogo više negativnog nego pozitivnog sadržaja, pa se zato ljudima manje i sviđaju. Hipoteza je bila da će ovi ljudi koristiti Facebook češće za validaciju to jest samopotvrdu. Ispostavilo se da ljudi niskog samopouzdanja češće pišu o svojim romantičnim partnerima, a tumačenje je da to rade upravo zato što nisu sigurni u svoje veze, zato što se osećaju ugroženim i hoće da stave ‘’tapiju’’ na svoju vezu. Postoje istraživanja koja pokazuju da nesigurni ljudi češće pišu na Facebooku o svojim vezama onim danima kad se osećaju loše.

S druge strane, ljudi koji imaju visoke skorove na narcizmu skloni su egzibicionizmu, površni su i  grandioznog selfa. Traže pažnju tako što se hvale svojim postignućima a i vode računa o svom fizičkom izgledu, pa se pretpostavlja da će o ovome češće i pisati u svojim statusima. To se ispostavilo tačnim; ‘’narcisi’’ zaista pišu češće o dijetama, vežbanju, svojim uspesima, a Facebook im, osim za komunikaciju, služi za izražavanje sebe.

Tara Maršal i saradnici istraživali su da li ljudi dobijaju različit broj lajkova i komentara na svoje statuse zavisno od svojih crta ličnosti i tema o kojima pišu. Šta mislite, ko je dobijao najviše lajkova i komentara? Upravo – narcisi (premda je hipoteza bila da će to biti ljudi sa visokim samopoštovanjem)! ‘’Najpopularnije’’ su bile teme o društvenim aktivnostima, svakodnevnom životu, postignućima, eventualno deci, dok su ‘’intelektualni’’ statusi bili najmanje lajkovani i komentarisani.

Istraživači su doveli u vezu i broj lajkova i komentara sa učestalošću postovanja o sopstvenim uspesima kod narcističnih osoba. Broj lajkova i komentara služio je kao potkrepljenje, pa što su im ljudi više lajkovali uspehe, to su oni srčanije dodatno postovali o svojim uspesima. Istraživači su se ogradili i naveli kao ograničenje istraživanja upravo to što ljudi sa narcističnim tendencijama možda nisu bili dobri u proceni toga koliko lajkova ili komentara na pojedinačne postove imaju, te da su potrebne preciznije i objektivnije mere. Zaključak je bio da je dobro istraživati statuse kako bi ljudi znali koje teme se pozitivno procenjuju na društvenoj mreži. Međutim, možda nije zgoreg i da se zamislimo šta statusi govore o nama?

 

 

Featured Photo Credit: LifeHack

Referenca:

Marshall, C. T. et al. (2015). The Big Five, self-esteem, and narcissism as predictors of the topics people write about in Facebook status updatesPersonality and Individual Differences, 85. 

Please follow and like us:

0 Comments on “Niko ne voli intelektualce na Fejsbuku”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *